Ve svém článku ve ŠZ 2/2018 (str. 10) se autorka článku M. Trněná zmiňuje v negativním kontextu o firmě NAVERTICA a.s. Předkládáme tedy naší reakci na vyjádření starostky Města Šlapanice.

Smlouva mezi Městem Šlapanice a firmou NAVERTICA a.s. byla podepsána 3.11.2010, tj. po komunálních volbách pro volební období 2010 -14. Nikdo z firmy NAVERTICA a.s. nebyl v tomto volebním období členem zastupitelstva.

Přestože smlouva městem a firmou NAVERTICA a.s. o dodávce a údržbě systému byla na dobu neurčitou, město znovu vypsalo výběrové řízení na podporu a údržbu ekonomického informačního systému. Tohoto dalšího VŘ z roku 2012 se zúčastnili čtyři dodavatelé. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala opět firma NAVERTICA a.s. Příslušná smlouva o údržbě informačního systému byla podepsána 26.10.2012 a je platná a účinná dodnes.

Můžeme spekulovat, proč starostka Trněná tuto smlouvu dosud nevypověděla, když firmu NAVERTICA opakovaně veřejně napadá. Smlouva byla totiž uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Kdyby M. Trněná smlouvu s firmou NAVERTICA a.s. vypověděla hned po tom, co se stala starostkou v prosinci 2014, přišla by NAVERTICA a.s. o zakázku ve výši 1,968,780, 60 Kč (bez DPH) počítáno od prosince 2014 do května 2018. Z toho je 1,339,714,42 Kč poplatek za licence placený firmě Microsoft prostřednictvím fy NAVERTICA a zbytek ve výši 629.066,18 Kč byl zaplacen za služby objednané městem. Tyto tržby od města jsou pro firmy skupiny NAVERTICA „zcela zásadní“ – představují totiž méně než 0,5% jejich tržeb. A pokud odmyslíme licence Microsoft, pak tržby za služby od města představují z celkového objemu služeb poskytovaných firmami skupiny NAVERTICA v ČR i ve světě skutečně „významnou zakázku“ – méně než 0,1%, nehovoříce o profitu z této zakázky.

V únoru 2017 obdržela NAVERTICA a.s. dopis tajemníka MěÚ Šlapanice Ing.Bc. Milana Vdolečka (ze dne 17.2.2017): „… V rámci předběžných tržních konzultací, v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás žádáme o stanovení prokazatelné, pravděpodobné a reálně očekávatelné výši protiplnění pro přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky

- Upgrade informačního systému na platformě Microsoft Dynamics NAV /na aktuální verzi/

- Upgrade informačního systému na platformě Microsoft SharePoint /na aktuální verzi/

Žádáme Vás, aby nabídka byla zpracována a odeslána pro jednotlivé upgrady samostatně do 15 pracovních dnů.“

V době odeslání tohoto dopisu již vedení města dávno činilo zjevné kroky, které byly v naprostém protikladu k provedení upgrade Microsoft Dynamics NAV a Microsoft SharePoint. NAVERTICA a.s tedy na tuto vágní poptávku poskytla pouze vágní cenovou nabídku a v rámci požadovaných tržních konzultací doporučila konkrétní kroky, které je třeba provést před vypsáním VŘ. Žádný z těchto kroků město nerealizovalo, v dopise slibované zadávací podmínky veřejné zakázky město nikdy nepřipravilo a žádnou takovou VZ samozřejmě také nikdy nevypsalo. Takže každý, kdo prohlašuje, že Město Šlapanice vypsalo veřejnou zakázku a že NAVERTICA do tohoto výběrového řízení předložila nabídku, evidentně lže. Stejně tak lže ten, kde prohlašuje, že NAVERTICA byla oslovena v rámci zakázky malého rozsahu a žádnou nabídku nepodala.

Jako smluvnímu partnerovi města nám není známo, že by na MěÚ Šlapanice byl určen, natož proškolen, byť jeden pracovník, jehož by město platilo a jehož úkolem by bylo zajišťovat technickou podporu systému. Stejně tak nám není známo, že by za celou dobu spolupráce dodaný a námi podporovaný informační systém někdy „spadl“ nebo jinak nefungoval, přestože za celou dobu užívání od roku 2011 nebyl dosud proveden žádný upgrade. A konečně, není nám ani známo, že by kdokoliv ze současného vedení města systém NAV používal, zúčastnil se školení, nechal zpracovat odborný posudek od renomované auditorské firmy, vedl odbornou diskuzi, apod. Odborná nekompetentnost některých lidí jim však zjevně nebrání v hlásání její „pravdy“. 

RNDr.Ing. Stanislav Matýšek, CSc

předseda představenstva NAVERTICA a.s.