Tak jako všechny komise i komise stavební a pro územní plánování je poradním orgánem rady města bez přímých výkonných pravomocí.
Komise se snaží poskytnout v dané oblasti radě názor, který bere ohled na odbornou část i „občanský“ pohled. Je vždy na rozhodnutí rady, zda si takovéto stanovisko vůbec od komise vyžádá a zda ho ve svém rozhodnutí vezme v úvahu. Některá stanoviska komise předkládaná radě vycházejí z podnětů občanů bez předešlého požadavku rady. Vydaná stanoviska komise jsou dostupná na webu Šlapanic.
Stanoviska komise jsou často na rozhraní osobních zájmů občana a jeho vlastnických práv a zájmu obce jako celku. Nelze opomenout ani politické cíle dané volebním výsledkem. Kontinuita práce přes více volebních období bývá a i teď byla přerušena. Komise komunikuje přímo s vedením města, s útvarem investic i stavebním úřadem a nebrání se ani přímé komunikaci s občany a majiteli nemovitostí.


S jakými problémy se potýkáme?
V současné době je komise za polovinou svého funkčního období a na všech se začíná projevovat značná ztráta motivace. Někteří členové se práce v komisi již neúčastní a stačí málo (nemoc, pracovní vytížení v řádném zaměstnání) a komise není usnášeníschopná. Některé požadavky tedy diskutujeme také elektronickou formou, abychom vydali stanovisko v požadovaných lhůtách ve správním řízení. Tato lhůta je často kratší než termíny pravidelného zasedání komise.
Obec je účastníkem stavebních řízení a stanovisko obce by mělo brát ohled nejen na obecní majetek, ale obec by ve stavebním řízení měla hájit zájmy obce jako celku. Bohužel se to v řadě případů nedaří a vzhled obce Šlapanice je toho důkazem. Tam, kde začne převažovat arogance, komerční a osobní zájmy, bez ohledu na okolí, jsou veškeré regulativy obtížně vymahatelné. Ani jejich zdokonalování a zpřesňování nedává jistotu nápravy.
Rada města má na určité projekty svůj většinový názor, který chce stanoviskem komise podpořit. To je samozřejmě logické, a RM není povinna se naším názorem řídit. Ovšem nejednou jsme se setkali s tím, že RM své rozhodnutí popisuje jako zdůvodněné stavební komisí i v případech, kdy komise vyjadřuje zcela opačný názor.
Často se zabýváme dílčími detaily konkrétních projektů, ale měli bychom spolu s RM řešit spíše strategické směřování; konkrétní rozhodnutí jsou věcí stavebního úřadu a/nebo OISM. Jako ilustrativní uveďme projekt budování dálkového telekomunikačního kabelu vedeného přes území Šlapanic a Bedřichovic. Vyjádření k záměru jsme obdrželi od OISM, řešila se trasa přes soukromé pozemky i pozemky města, které takovou stavbou mohou být znehodnoceny. Bezpochyby je zlepšení dostupnosti telekomunikační sítě prospěšné a potřebné. Ale proč nikdo na městském úřadě a ve vedení města neinicioval především strategické záměry v zasíťování obce jako celku optickou kabeláží? Proč neprobíhá jednání s investorem o tom, co město získá v případě, že tuto stavbu ve svém katastru a na svých pozemcích podpoří prohlášením stavby ve veřejném zájmu?  A pokud taková jednání probíhají, proč o nich nejsou informováni ti, kdo se mají k projektu vyjádřit? Dlouho požadované zřízení internetu ve veřejných prostorách by mohlo být díky takové spolupráci pro město konečně pokrokem, který ODS dlouhodobě prosazuje – zatím marně. A jak se město postaví k tomu, pokud se i další telekomunikační společnosti přihlásí a budou chtít podobnou stavbu vést přes naše území? Bude mít město možnost sdílet trasy pro možné rozšíření kamerového systému nebo bude nuceno věšet kabely po stožárech veřejného osvětlení?
Možným problémem do budoucna jsou požadavky na parkovací místa u nově povolovaných staveb. Dlouhodobě může vést jejich vyžadování nevhodnou formou k zhoršení vzhledu i starších ulic. Novostavba v proluce je co do počtu bydlících rodin zahuštěna, místo původní jedné bytové jednotky vznikají dvě a více. Počet povinných parkovacích stání narůstá a je řešen garážovými vraty do ulice. Místo původního uličního průčelí s okny a dveřmi a jedním vjezdem se v ulici objeví fasáda s řadou garážových vrat a vstupními dveřmi. Jak bude tato ulice vypadat za pár let po rekonstrukci více domů?

Alena Řezníčková, Petr Růža, Komise stavební a územního plánování