Článek místostarosty (MS) za ČSSD doc. Nováka „Problém tvorby podkladů pro strategické rozhodování města Šlapanice“ zveřejněný ve Šlapanickém zpravodaji číslo 4/2012 stojí za hlubší rozbor. V zásadě se dá říci, že autor uvádí celou řadu nepřesností a naopak další informace skromně zamlčuje.

Především je třeba poznamenat, že bod jednání zastupitelstva (ZM č. 9 bod jednání č. 19) obsahoval materiály, které neměly konečnou podobu a přesto předkladatel MS Novák požadoval jejich schválení. K materiálům sice dal komentář v duchu, že není konečný a ještě bude upraven, ale takové diletantství a nekorektní jednání v zastupitelstvu nepamatuji. Je až s podivem, že koalice i přes faktické ( a nepolitické!!!) připomínky nekoaličních zastupitelů přesto materiál 12 hlasy z 20 přítomných zastupitelů odsouhlasila.
Stěžejní připomínky opozice byly následující:
  1. Předložený bod jednání č. 19 se týkal poskytnutí dotace fakultě Masarykovy univerzity (dále MU) ve výši 194 tis. Kč. Čtete správně – dotace. Tedy žádné výběrové řízení, které doporučila Komise pro strategii, tedy žádná jiná více nebo méně srovnatelná cena. Prostě se MS Novák spolu s „někým“ z MU rozhodli, že uvedená cena je ta pravá. Bohužel, vše posvěceno radou města.
  2. Problematické zastupování MS Nováka jak na straně darujícího města Šlapanice, tak na straně obdarovaného, tj. MU. Pan MS doc. Novák je zaměstnancem MU a za MU figuruje také jako řešitel. Současně je též zaměstnancem města (jako MS) a také figuruje za město jako kontaktní osoba. Nebojme se, o střet zájmů se údajně nejedná.
  3. Práce Komise pro strategii. V té je MS Novák hlavním článkem-předsedou. Komisi řídí, jak řídí – z řad členů komise je spousta výhrad, ale proč tedy sám jako předseda komise neobhajuje na radě města, které je členem, rozhodnutí „své“ komise a dokonce jde proti ní?
V minulém roce 2011 se na zastupitelstvu začalo hovořit o nutnosti zabývat se strategií města. Jednalo se o vytvoření podkladů pro rozhodování o dalším směru kráčení města v časové ose cca 20 let. Také zastupitelstvo správně rozhodlo, že na strategii bude pracovat komise, ve které budou zastoupeny všechny volební subjekty přítomné v zastupitelstvu. Takto pojatý projekt vypadal značně nadějně. Zablýsklo se na lepší časy? Od ustavujícího zasedání ZM, kdy koalice „válcovala“ obsazení jednotlivých komisí a výborů, byl cítit kladný posun v uvažování mnohých zastupitelů. Článek MS Nováka, zejména v jeho druhé části (zastupitelstvo, komise, seminář), však o plodné spolupráci moc nepraví. Právě naopak. Ukazuje se, že autor MS Novák (ČSSD) určitě není ten správný stmelující článek a že v zásadě není ani připraven na argumentace a myšlenkové pochody jiné než svoje vlastní. Bohužel!
 
Ing. Miroslav Mrkvica, zastupitel města za ODS