Na podzim 2011 Rada města zahájila diskusi nad strategickou vizí Šlapanice 2020, brzy poté byla sestavena Komise pro strategické plánování, složená na rozdíl od jiných komisí ze zástupců všech volebních subjektů. Na prosincovém zasedání ZM doc. S. Novák doslova prohlásil, že komise pro strategické plánování by měla dát rozhodnutí, zda na zpracovatele koncepce vypsat výběrové řízení, a dále že komise rozhodne, co se bude zadávat (viz zápis 7.ZM konaného 14.12.2011, bod 17).
Tato komise jednala dvakrát a kromě jiného vydala dle zápisu doporučení: Komise doporučuje RM vypsání výběrového řízení zhotovení analýzy sociálního a demogeografického stavu území Šlapanic s důrazem na vnitřní územní diferenciaci města.
Vzhledem k nemoci pana místostarosty se téma koncepce dostalo na program až na červnovém 9. ZM dne 13.6.2012. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení „Poskytnutí dotace na řešení projektu Socioekonomická a demogeografická analýza Šlapanicka“ pro Masarykovu univerzitu ve výši 194.000 Kč. Na připomínky zastupitelů, proč nebylo vypsáno výběrové řízení (nebo proveden dnes běžný marketingový průzkum k získání objektivní informace o ceně), jaký význam má komise, když není vůbec brán zřetel na její doporučení, jak rada města dospěla k závěru, že právě částka 194 tisíc Kč je ta nejlepší, pan místostarosta odpověděl, že:
· na zpracování se budou podílet zkušení odborníci a výstup bude minimálně stostránkový (pozn.: kvantita nic nehovoří o kvalitě)
· komise má pouze charakter poradní a rada města se jejím doporučením vůbec nemusí řídit (k čemu tedy její členové ztrácejí svůj soukromý čas a dávají k dispozici své znalosti a zkušenosti?)
· cena je zkrátka nejlepší a jde o částku, na kterou dle zákona není RM povinna vypsat veřejnou soutěž  

Je snad třeba tato prohlášení komentovat?